Sikringsskap2018-04-23T12:31:38+00:00

Sikringsskap

I sikringsskapet i huset eller leiligheten din finnes både hovedsikringer og sikringer for hver enkelt elektrisk kurs. Disse skal sikre at man ikke får overbelastning på det elektriske ledningssystem. Du vil også finne jordfeilbryter, overspenningsvern og en strømmåler i sikringsskapet.

Har du et mer moderne hus eller leilighet har du ganske sikkert automatsikringer. Dersom strømmen går kan man enkelt aktivere sikringen igjen. Dette i motsetning til eldre bygg hvor man fortsatt kan finne smeltesikringer i porselen som må byttes når de går.

Vi kontrollerer og skifter gamle sikringsskap eller installerer i nybygg. Er du usikker på om sikringsskapet ditt er i henhold til forskriftene er det bare å ta kontakt så foretar vi en kontroll. Sikringsskapet er det elektriske systemets «hjerte», og det er meget viktig at det fungerer optimalt.

Sikkerhetskrav til elektriske lavspenningsanlegg

§ 20.Beskyttelse mot elektriske støt ved normal bruk
Mennesker og husdyr skal være beskyttet mot fare som kan oppstå ved direkte berøring av spenningsførende deler av anlegg og utstyr.

§ 21.Beskyttelse mot elektrisk støt ved feil
Mennesker og husdyr skal være beskyttet mot fare som kan oppstå ved berøring av utsatte deler som er blitt spenningsførende som følge av feil (indirekte berøring).

§ 22.Beskyttelse mot skadelige termiske virkninger
Elektriske anlegg skal være slik utført at det ikke er noen fare for antennelse av brennbare materialer på grunn av for høy temperatur eller elektrisk lysbue. Det skal ved normal drift heller ikke være noen fare for at mennesker eller husdyr kan bli utsatt for forbrenning.

§ 23.Beskyttelse mot overstrøm
Mennesker, husdyr og eiendom skal være beskyttet mot skade fra for høye temperaturer eller elektromekaniske påkjenninger som skyldes noen form for påregnelige overstrømmer i strømførende ledere.

§ 24.Beskyttelse mot feilstrømmer
Andre ledere enn strømførende ledere og enhver annen del beregnet på å føre en feilstrøm som følge av isolasjonssvikt eller feil, skal kunne føre denne feilstrømmen uten å anta for høy temperatur.

§ 25.Beskyttelse mot overspenning
Mennesker, husdyr og eiendom skal være beskyttet mot:
– skadelig virkning av isolasjonssvikt eller feil mellom strømkretser med ulike spenninger, og
– skade som skyldes andre uønsket høye spenninger, for eksempel ved atmosfæriske utladninger eller koblingsoverspenninger.

§ 26.Beskyttelse mot underspenning
Mennesker, husdyr og eiendom skal være beskyttet mot fare eller skade som skyldes at spenning kommer tilbake etter helt eller delvis utfall av spenningen. Dersom gjeninnkobling av vern kan skape en farlig situasjon, skal ikke gjeninnkobling skje automatisk.

§ 27.Beskyttelse mot spenningsfall i forbrukerens anlegg
Anlegget skal være planlagt og utført slik at spenningsfall i anlegget ikke er til hinder for at utstyret får den spenningen det er beregnet for.

§ 28.Beskyttelse mot ytre påvirkninger
Anlegget og det materiell og utstyr som inngår i denne skal være tilpasset de ytre påvirkninger den kan ventes å bli utsatt for. Dersom en utstyrsenhet er utført slik at den ikke vil tåle påkjenningene i det aktuelle miljøet, kan den likevel brukes dersom den får en egnet og tilstrekkelig tilleggsbeskyttelse.

§ 29.Nødutkobling
I anlegg hvor det er nødvendig med rask (manuell) utkobling for å unngå fare, skal det være installert utstyr for nødutkobling. Slikt utstyr skal være godt synlig og lett tilgjengelig, og skal kunne betjenes uten fare.

§ 30.Utstyr for frakobling
Det skal være installert utstyr for frakobling av anlegget, kurser eller enkelte utstyrsenheter, slik at vedlikehold, prøving, feilsøking og reparasjon kan foretas uten fare.

Kilde: Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Fornyelse av sikringsskapet

Dagens moderne automatsikringer er tryggere enn de gammeldagse skrusikringene. Derfor vil fornyelse av sikringsskapet være en god investering i boligens brannsikring. Dessuten øker behovet for strømpunkter etterhvert som vi introduserer nye elementer til boligen (f.eks. elbil lader). Da kan det være at man rett og slett har vokst seg ut av det eksisterende sikringsskapet.

Dersom du har tanker om å bytte ut eller oppgradere sikringsskapet i boligen din er det bare å ta kontakt så kommer vi på en befaring og kan rådgi deg om hvilke tiltak du bør iverksette.

Ettersyn og kontroll av sikringsskap

Som boligeier har du ansvaret for det elektriske anlegget. Det er din plikt å sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i forskriften. Ansvaret for vedlikehold innebærer at du engasjerer elektrofagfolk til å foreta ettersyn og utbedringer. Det bør også foretas regelmessig ettersyn av anlegget, f.eks. hvert femte år i boliger eller oftere på eldre anlegg.